คณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

คณะกรรมการมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

svg divider
1. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ
2. นายรณกร ทิชินบรรณกร รองประธานกรรมการ และ เหรัญญิก
3. รศ.พญ.อรณี แสนมณีชัย กรรมการ และ เลขานุการ
4. รศ.พญ.รัชริน คงคะสุวรรณ กรรมการ
5. รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม กรรมการ
6. อ.ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ กรรมการ
7. รศ.พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ กรรมการ